Услуги

  • дежурен денонoщен телефон
  • реализиране на експресни нощни ремонти, без добавена стойност
  • резвервни части и аксесоари, корпoративни отстъпки на консумативи